• Všichni jednomyslně setrvávali

    v modlitbách spolu s Ježíšovou matkou Marií...

    Sk 1,14

  • Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

    Zj 3,20

  • V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.

    Kol 4,2

Akce Společenství Křenovice a jiné


2022


VEČEŘADLA

Večeřadla v roce 2021 budou pouze v měsících, kdy to epidemiologická situace a vládní nařízení dovolí. V případě, že není žádným nařízením omezeno setkávání lidí, budou Večeřadla tak, jak jsme zvyklí.

Termíny večeřadel v roce 2022:
8. ledna - za jednotu křesťanů;
5. února - ke cti Pražského Jezulátka;
5. března - za nová kněžská povolání a na zadostiučinění za hříchy způsobující války;
2. dubna - na odčinění za hřích potratů a návrat lidstva k Božím přikázáním;
7. května - za brzké vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie;
4. června;
2.července;
6. srpna;
3. září;
1. října;
5. listopadu;
3. prosince.

DALŠÍ AKCE

25.-27.únor 2022      Duchovní obnova na Svatém Hostýně;

13.květen 2022      Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn;

5.srpna 2022      Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn;

23.-29.září 2022      Pouť za svatým Šarbelem do Libanonu;


MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO

Křenovice u Kojetína

Každou 1. sobotu v měsíci od 16hod v kostele sv. Jana Nepomuckého

S Marií ve Večeřadle...

Jako apoštolové, i my jsme pozváni setrvat na modlitbách... s Marií... prosit a děkovat...

"Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce P. Marie, Tvé milované Nevěsty!"


Program Večeřadla

16:00     Korunka k Božímu milosrdenství, poselství

16:30     Modlitba dvou růženců, četba z Modré knihy, zasvěcení Neposkvrněnému srdci P. Marie

18:00     Mše svatá

19:00     Adorace

19:45     Modlitby k Duchu Svatému, informace, sdílení aj.

22:00     Zakončení