Modrá kniha a Mariánské kněžské hnutí

Počátky Mariánského kněžského hnutí (dále jen MKH) spadají do roku 1972, kdy Don Stefano Gobbi podnikl pouť na mariánské poutní místo v Portugalsku - do Fatimy. Zde se modlil nejen za sebe, ale za všechny kněze, zvláště za ty, kteří kněžskou službu opustili nebo byli církvi nevěrní. Podle jeho svědectví si jej tam Panna Maria vyvolila za svůj nástroj, a tak zakládá MKH ne jako obyčejnou lidskou organizaci či spolek, ale jako "dílo Matky Boží".
(Žijete v letech krvavé bitvy, protože nyní dolehla na všechny velká zkouška. Uskutečňuje se to, co je obsahem třetího fatimského tajemství. Zvolila jsem si toto malé ubohé dítě, aby jako nástroj mého mateřského plánu spásy a milosrdenství založil všude mé dílo – Mariánské kněžské hnutí. Jeho prostřednictvím jsem vás povolala ze všech stran, abyste se zasvětili mému Neposkvrněnému Srdci, abyste se všichni uchýlili do bezpečného příbytku, který vám připravila vaše nebeská Maminka: abyste rozmnožovali večeřadla modlitby jako hromosvody, které vás chrání před ohněm zkázy. Modrá kniha)

V MKH je zapsáno více jak 60 000 kněží, 300 biskupů a několik kardinálů. Hnutí nemá žádnou právní formu a neukládá žádné asociační závazky, proto k němu mohou svobodně přistoupit všichni kněží, jak diecézní, tak i řeholní. Mariánské hnutí je určeno i pro všechny řeholníky – nekněze a pro věřící, kteří se zavazují žít život zasvěcený NSPM - to je úkol, který po nás P. Maria žádá: každodenní úsilí o vnitřní obrácení cestou modlitby a pokání.
Jedním z podstatných znaků, kterým se toto hnutí vyznačuje, je jeho chudoba. Dle přání P. Marie, nemůže mít hnutí vlastní prostředky a nemůže přijímat ani odkazy a majetek. Žije z almužen, které mu posílá Boží Prozřetelnost, aby uhradilo obrovské výdaje na tisk knih a na jejich rozšíření. V jednotlivých národech řídí hnutí národní centra, která mají své oblastní či diecézní vedoucí.

Ze spirituality MKH vyplývají tři závazky:
1. Zasvěcení Neposkvrněnému srdci Panny Marie a to prožít ve čtyřech etapách: a) zvykat si žít s Marií, b) nechat se od ní přetvářet, c) vstoupit s ní do jednoty srdce, d) nakonec žít jako ona. Papež Jan Pavel II. viděl v zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie nejúčinnější prostředek, jak dosáhnout daru Božího milosrdenství pro církev a celé lidstvo.
2. Jednota s papežem a církví - protože obnova církve je možná jen skrze cestu jednoty všech biskupů, kněží i věřících s papežem.
3. Přivádět věřící k velké důvěře v Pannu Marii - tento závazek vede ve svém důsledku k obnově, rozšíření a prohloubení mariánské úcty.

Veřejná poselství, která P. Maria dávala po 25 let Donu Gobbimu, byla ukončena 31. prosince 1997. Jsou obsahem tzv. Modré knihy, přesný název je Kněžím, přemilým synům Panny Marie. Kniha má církevní schválení a není určena jen kněžím či řeholníkům, ale věřícím, kteří se scházejí ve Večeřadlech ke společné modlitbě růžence, zasvěcení, meditací nad poselstvími Panny Marie z Modré knihy, ke vzájemnému sdílení a bratrskému povzbuzení…

  • Knihu "Kněžím, přemilým synům Panny Marie" v tištěné podobě je možno získat:
Na webu: 
  https://www.mkh.cz/kniha/
Na adrese:
  Matice cyrilometodějská, Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc,

  E-Mail: prodejna13@maticecm.cz
  Telefon: 585 222 803

Kniha je vázaná, formátu A5, obsahuje 784 stran + 8 stran obrazové přílohy.
Cena – dobrovolný dar na úhradu poštovného a tisku (výrobní náklady 248 Kč).

V Matici cyrilometodějské je rovněž k dostání životopis Dona Gobbiho, který MKH spolu s MCM vydalo. Tato biografie Vám přiblíží osobnost prostého kněze z Itálie, kterého si Panna Maria vybrala, aby šířil její poselství.

  • Adresa střediska Mariánského kněžského hnutí pro Českou republiku:
P. Jiří Polášek (hlavní responsáble MKH pro ČR)
Mariánské kněžské hnutí
756 51 Zašová č. 44
Česká republika
E-Mail: mkh.cz.2014@gmail.com
Telefon: +420 731 518 511

Úryvky z Modré knihy

• Slova, která jsem vám sesílala ze svého Neposkvrněného Srdce, jako kapky nebeské rosy na poušť vašeho života, tak ohrožovaného, přinesou ovoce milosti a svatosti. Teď o nich musíte rozjímat, žít je a uvádět do praxe.

• Jako Slovo Otce použilo mého panenského lůna, aby přišlo k vám, tak použije Ježíš mého Neposkvrněného Srdce, aby přišel k vám kralovat mezi vámi. Toto je hodina mého Neposkvrněného Srdce, protože se právě připravuje příchod slavného království Ježíšovy lásky.

• Musíte být konečně malými, abyste tvořili onu pokornou patu, kterou se bude satan pokoušet kousnout, kterou ho však já rozdrtím. Nechápete, že se mu nikdy nepodaří vás svést a oklamat, zůstanete-li pokornými? Silou nepatrných bude poražen můj pyšný protivník. (Maria nás vede po cestě, která je v přímém opaku k dálnici světa, po které se žene většina lidstva. Je to cesta ústraní a pokořování. Někdy Maria dopouští i pohrdání a pomluvu – jak odpovídat? Mlčením, modlitbou a životem v důvěrném spojení s Otcem.)

• Musíte se zříkat sebe, všech nezřízených náklonností a vášní, přehnaných přání a ctižádostivých plánů. Nehledejte úspěch ani lidské uznání. Milujte skrytost. Všechno dělejte s láskou a prožívejte každý okamžik dne v plnění Boží vůle.

• Protivník začal své dílo podlým ničení církve, já odpovídám na jeho výzvu a formuji svůj šik. Je to šik maličkých, chudých, pokorných, které já shromažďuji ve svém Neposkvrněném Srdci, abych jim dala svého ducha moudrosti, aby byla poražena pýcha těch, kteří se nechali svést falešnou vědou a duchem velikášství a marné slávy. Buďte maličcí, pokorní, chudí! Buďte poddajní! To je to, co se mi nejvíce líbí a co vás nejvíce stojí. Buďte poddajní! To je to, co se vám často nedaří a vaše nebeská Matka se rmoutí, když tak velmi dobré vůli odpovídá v praxi jen malá poddajnost.

• Jsem Královnou andělů. Andělové Páně jsou připraveni plnit mé rozkazy, protože Nejsvětější Trojice svěřila mému Neposkvrněnému Srdci dílo obnovy církve a světa. Sv. Michael je v čele celého mého vojska nebeského i pozemského, které je nyní sešikované k boji. Sv. Gabriel je vám po boku, aby vám všem dal tutéž statečnost od Boha, a sv. Rafael vám vyléčí četné rány, které často utržíte ve velké bitvě, do které jste nasazeni. Pociťujte blízko u sebe anděly Boží, často je proste o pomoc a ochranu. Oni mají velikou moc vás ochránit a vytrhnout vás ze všech úkladů, které vám strojí satan, můj i váš protivník.

• Ať je pro vás velkou posilou jistota, že svatí vám pomáhají svými modlitbami, jsou při vás, aby vás utěšili v soužení, dodali vám síly v obtížích, odstranili překážky, na které narazíte při vaší cestě, a pomohli vám překonat úklady, které vám strojí můj a váš Protivník.

• Kolik duší přichází do pekla, protože není nikoho, kdo by se za ně modlil a obětoval, řekla jsem Jacintě, Františkovi a Lucii, když jsem se zjevila ve Fatimě. Dnes říkám vám: Kolik duší můžete zachránit před pekelným ohněm a přivést je do ráje, budete-li se denně se mnou modlit a obětovat…Především toto moje a vaše milosrdné dílo záchrany realizuje triumf mého Srdce. Triumf mého Neposkvrněného Srdce se bude krýt s druhým Kristovým příchodem ve slávě, aby všechno učinil nové.

• Vídeň 31. 8. 1988 - Z tohoto místa žehnám spolu s Rakouskem a Německem sousedícím zemím, které ještě úpí pod jhem velkého otroctví, a oznamuji vám, že okamžik jejich osvobození je blízko.

• Růženec - váš celý růženec, který se modlíte ve večeřadle na naléhavou žádost vaší Matky, je jako nesmírné pouto lásky a záchrany, kterým můžete ovinout osoby a situace a dokonce mít vliv na všechny události vašeho času. (Zj. 20,1 Anděl sestupující z nebe, v ruce držel klíč od propasti a silný řetěz – jím spoutá satana.)

• Jděte svou cestou v dokonalé důvěře vůči své nebeské Matce. Oči mějte obráceny na nebe, do něhož byla vzata vaše Matka, a na zemi žijte nechávajíce se od ní vést a nést. Tak budete šířit moje světlo a stále více budete přispívat k triumfu mé mateřské lásky v duších a životě tak mnohých mých dětí, nakažených zlem a nenávistí… Vycházíte z tohoto večeřadla zcela obnoveni, neboť Duch Svatý, kterého jste skrze mne vzývali, se vám sdělil se svými sedmi dary, dávajícími svěžest a sílu rozkvětu všech ctností ve vás. Odvahu, moji milovaní. Připravujte srdce a duše k radostnému přijetí Krista, jenž přichází….