Pravidelná modlitba Večeřadla v Křenovicích

KAŽDOU 1. SOBOTU V MĚSÍCI - KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO V KŘENOVICÍCH U KOJETÍNA

Jako apoštolové, i my jsme pozváni setrvat na modlitbách... s Marií... prosit a děkovat...
"Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce P. Marie, Tvé milované Nevěsty!"

Program Večeřadla

   16:00     Korunka k Božímu milosrdenství, poselství
   16:30     Modlitba dvou růženců, četba z Modré knihy, zasvěcení Neposkvrněnému srdci P. Marie
   18:00     Mše svatá
   19:00     Adorace
   19:45     Modlitby k Duchu Svatému, informace, sdílení aj.
   22:00     Zakončení


Kněží sloužící na Večeřadle v Křenovicích

P. Pavel Ryšavý

- farář v Kojetíně
- slouží Mši svatou při Večeřadle
- http://kojetin.cz/farnost/P. Jiří Polášek

- farář v Zašové
- vede Mariánské kněžské hnutí v ČR
- účastní se Večeřadla, když mu to umožní kněžské povinnosti ve své farnosti
- http://www.zasova.net/
- http://www.mkh.cz/

P. Tomáš Strogan
- farář v Němčicích nad Hanou
- zpovídá při Večeřadle
https://nemcice.dpv.cz/Úmysly Večeřadla v roce 2023
   leden:   za návrat zbloudilých kněží a za vytrvalost a Boží požehnání pro účastníky večeřadla   TEXT VEČEŘADLA
   únor:   za nespravedlivě obviněné a dosouzené kněze a za mír v lidských srdcích a národech 
   březen:   za kněze, kteří jsou ponižováni, utlačováni a pronásledováni a na zadostiučinění za hřích nenávisti mezi národy
   duben:   za kněze a na zadostiučinění za lhostejnosti a opovrhování Oltářní svátostí
   květen:   za kněze a na odpuštění našich nevděčností vůči Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
   červen:   za kněze a na odčinění za svatokrádežná přijímání Eucharistie ve stavu smrtelného hříchu
   červenec:   na zadostiučinění za hříchy zpronevěření se kněžským a řeholním slibům
   srpen:   za kněze a na zadostiučinění za urážky vůči Bohu Otci a znevažování Jeho svaté Vůle
   září:   za kněze a na odpuštění za naše nevěrnosti vůči křestnímu slibu
   říjen:   za kněze a za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie
   listopad:   za kněze a na odpuštění za hřích braní Jména Božího nadarmo
   prosinec:   za kněze a za vytrvalost setrvání v pravé víře

Úmysly Večeřadla v roce 2022
   leden:   za jednotu křesťanů
   únor:   ke cti Pražského Jezulátka
   březen:   za nová kněžská povolání a na zadostiučinění za hříchy způsobující války
   duben:    na odčinění za hřích potratů a návrat lidstva k Božím přikázáním
   květen:    za brzké vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie
   červen:   ke cti Ducha Svatého
   červenec:   ke cti Drahocenné Krvi Kristově a za pronásledované křesťany
   srpen:   ke cti Boha, Otce všech lidí, za kněžské semináře a za nová kněžská povolání
   září:   za svatost kněží a na úmysl Panny Marie
   říjen: za věrnost a vytrvalost kněží, k úctě a chvále andělů strážných  
   listopad: na přímluvu Pražského Jezulátka za nová kněžská povolání a za duše zemřelých kněží  
   prosinec:   ke cti Neposkvrněného Početí Panny Marie a za dary Ducha Svatého pro kněze