Promlouvání z vnuknutí

Při duchovních poutích do Medjugorje (Bosna–Hercegovina) jsme postupně obdrželi po modlitbě křížové cesty na vrcholu Križevac slova z vnuknutí burcující nás k vytrvaMoje drahé děti, tolik drahé české děti,lé modlitbě za náš národ.

Z tohoto popudu vznikla iniciativa Výzva k modlitebnímu tažení za záchranu našeho českého národa.
Na webu Matice cyrilometodějské Olomouc je uveden seznam modlících se lidí, kteří se zavázali, že pravidelně jednu půlhodinu v týdnu se pomodlí za náš národ.
Uvádíme odkaz na tyto webové stránky: http://modlitba.maticecm.cz pro ty z vás, kteří byste se chtěli přidat.

Obdržená „slova z vnuknutí“ nás také upozorňují, jak drahocenný poklad svěřil Bůh našemu národu – své dětství v podobě milostné sošky Pražského Jezulátka. Jezdí se Mu klanět do Prahy celý svět, ale náš národ je spíše lhostejný. Proto pořádáme každý rok poutě k Pražskému Jezulátku, abychom u Něj vyprosili tolik potřebné milosti pro náš národ.

TEXTY PŘIJATÝCH POSELSTVÍ PRO NÁŠ NÁROD

4.3.2023 - Večeřadlo
Pokoj vám, Moje drahé děti! 
Vaše srdce jsou otevřená a jsou schopná přijmout to, co vám chci říct, co chci vložit do vašich srdcí - aby zůstala naplněná touto pravdou a zůstala věrná. Já jsem váš Bůh! Přišel jsem na tento svět, abych vás mohl všechny dovést zpátky svému Otci. Tolik jsem toužil, abych mohl dovést každého. Bylo mnoho těch, kteří šli za Mnou. Šli za pravdou a za láskou. A bylo mnoho těch, kteří zůstali ve svém pohodlí, lenivosti, pýše a aroganci - a lásku a pravdu odmítli. Odešel jsem z tohoto světa ve fyzické podobě, ale zůstávám zde stále s vámi.
Vy vidíte kolem sebe tolik duší, které si žijí právě pro své pohodlí, a odmítají pravdu a lásku, která něco stojí. Vidíte je, ale zůstáváte tak často vůči nim v lhostejnosti, jako jsou oni. Nebojujete za tyto duše. A Já vedle vás krvácím a snažím se vás přivést k lásce ke každému. Ještě je ve vás příliš mnoho odsuzování a odmítání bližního.

Kvůli komu jsem přišel na tento svět? Kvůli hříšníkům! Kvůli komu vy máte na tomto světě bojovat? Kvůli těm, kteří ještě nepochopili, že láska a pravda je cesta na věčnost!
Děti Moje, svět se stále víc a víc noří do tmy, která způsobuje, že lidé nevidí. Buďte světly! Buďte těmi, kteří budou rozžíhat alespoň malá světýlka lásky! Ukazujte druhým lásku, ať vás to stojí, co to stojí! Nezůstávejte lhostejní vedle těch, kteří lásku nepoznali. Cokoliv obětujete, Já vám stotisíckrát vrátím!

Zvu vás k této spolupráci na díle záchrany světa! Jste malé společenství, ale veliké svojí mocí! Vaše vytrvalost je před Božím Trůnem vysoce ceněna. Bůh Otec touží odměňovat každého z vás. Máte velikou milost k tomu, abyste svými modlitbami vytahovali duše ze tmy.
Maria je stále s vámi! Kdykoliv zavoláte, spěchá na pomoc. Ale vy nevoláte!
Bojujete jen ve své rodině a v tom, co žijete vy sami, jste velmi angažovaní a chcete pomáhat svým drahým. Ale rozhlédněte se kolem sebe. Do jedné vaší modlitby můžete zahrnout celé lidstvo. Ve vašem srdci však musí být láska - láska a touha všem pomáhat. Všem pomáhat k tomu, aby žili ve světle. Bojujte! Bojujte, jako Já jsem bojoval na kříži! Všechno své snažení spojujte se Mnou, protože Já jsem na kříži přemohl svět, přemohl tmu! Ale vy musíte být Mými svědky a pak toto vítězství bude dokonáno. Amen.

21.8.2021 - Križevac
Moje drahé děti, tolik drahé české děti,
Já, vaše Matka vás volám, jak jen matka může volat své děti. Nenechejte se zlákat jednoduchostí užívání si života. Podívejte se: kolem vás je vše nové. Už to není jako před nedávnem, kdy jste si plně užívaly všech výdobytků vašeho materialismu. Volám vás k tomu, abyste začaly žít pro svoji věčnost.

Oslava mého narozeného Syna drží váš národ nad propastí, o které jsem k vám hovořila v minulosti. Čím více budete uctívat mého Syna, tím více se propast bude zmenšovat, její hlubiny se uzavřou a váš národ zůstane ve světle Božím. Vyvolte si sami, zda chcete žít. Já Vaše matka vám nabízím svého Syna jako jedinou jistou kotvu pro váš život – pro každého osobně i pro celou zemi společně. Vztáhněte ruce k Mému malému Synu a on vás všechny přitáhne k sobě.
Já vám žehnám svým mateřským požehnáním. Amen.


28.10.2020
Český národe, navrať se k Bohu!
Já jsem váš Bůh, ale vy jste mě odmítli. Odmítli jste Lásku a přijali jste své bohy.
Můj lide, tolik toužím, abych znovu mohl být vaším Bohem, kterým se necháte milovat, a kterého budete milovat.
Nepřítel zastřel vaše oči, váš sluch i vaši mysl. A vy nevidíte, neslyšíte a neuvažujete.
Přicházím s novou nabídkou své lásky, pomoci, ochrany a svého požehnání. Postavili jste Matku Boha na sloup náměstí, ale ne ve svých životech. Posílám Ji. Znovu a znovu k vám promlouvá a vybízí k tomu, co vám přinese záchranu a spásu. Ale jste tak hluší, můj lide.
Znovu vám nabízím svou pomoc. Ukažte svou ochotu a touhu tím, že budete uctívat tuto Matku a Jejího malinkého Syna.
Již před časem jsem přislíbil milostivé léto pro Český národ, pokud bude uctívat Dětství Božího Syna, do kterého byla vložena všechna Láska Boha.
Každý, kdo k této Lásce ukryté v malinkém Dítěti bude volat, bude se jí zasvěcovat, vystavovat ve svých domovech malý Betlém a přicházet, aby se tomuto Dítěti v Betlémě poklonil, každý bude pod Mou zvláštní ochranou. Konejte zástupně tato klanění a projevování úcty a vděčnosti i za ty, kteří tak nekonají. Skrze tuto úctu se povalí vaším národem Moje Moc a bude vyhánět moc zlého.
Já jsem Bůh slitovný. Nebudu se již dívat na vaše viny, nebudu chtít trestat a neponechám vás samotné. Já jsem váš Bůh, i když vy jste se odklonili. Já jsem zůstal věrný, i když vy jste svoji věrnost zadupali.
Znovu stavím před váš zrak malinké Dítě v Betlémě, které přináší do vašeho národa, skrze Pražské Jezulátko, svornost a lásku.
Milujte Ho a vaše láska změní nenávist mocných.
Český národe, přichází vaše chvíle, abyste se vrátili zpět, ke své první Lásce, k Bohu.
Amen.

24. 8. 2008
Váš národ visí nad propastí a vy spíte. Ale váš nepřítel nespí a velmi svižně koná. Získává tolik spojenců ochotných pomáhat zlu na cestě k záhubě vašeho národa. Čekají vás velké katastrofy, pokud se ve vašem národě něco zásadního nezmění. Volejte k zodpovědnosti všechny, obzvláště kněze.
Volejte! Křičte! Nespěte!!!
Vytrhávejte duše z otroctví! Jste národ malomocných lhostejně využívajících posledních zbytků svých dnů jen k zábavě. Proměňte svůj národ - je to ve vaší moci. Každý z vás má svůj díl zodpovědnosti! Mnoho jste dostali, mnoho rozdávejte! Nemyslete na sebe, nebo se zřítíte i s těmi, kteří vás strhnou, a budete velmi, velmi trpět - tělesně i duševně. Nechal jsem si nabít další tisíce hřebů, jen abych vám pomohl. Já Bůh již nemohu konat víc – bez vás! Potřebuji vás děti! Shromážděte se pod Mým křížem a vyrazte do všech stran - sjednoceni a neustále napojeni na Můj kříž. V této síle porážejte zlo na všech rovinách. Jsem s každým z vás! Miluji váš národ! Každý boj, do kterého se vrhnete v Mé síle, vyhrajete! Ale nečinnost nepomůže ničemu! Svatý Václav, kterého jste dnes volali na Križevaci, je ochoten a připraven zatroubit k útoku! Ludmila, Zdislava a mnozí další – máte takové přímluvce a takové velikány. Pod jejich štítem bojujte boj - veliký boj! Český národ nezemře, musí žít a musí být Boží! Budete-li bojovat – vyhrajete! Nebudete-li bojovat – zemřete!

18. 8. 2009
Já, vaše Matka, která jsem položila své malé Dítě do srdce vašeho národa a svěřila vám Ho jako veliký poklad, chci zachránit dětství Mého Syna ve vašem národě. Chci, aby se všichni ve vašem národě stali pastýři, aby každičký - i ten nejposlednější - se přišel poklonit Mému malému Synu.
Každý ve vašem národě je volán poklonit se malému Ježíši! Ke každému On natáhne své ručky a každému požehná! Požehnání Dítěte Ježíše je mocným poutem. Úsměv malého Ježíše odzbrojuje Boží hněv a spravedlnost. Malý Ježíš je mocný, i když je malý - a tento Ježíš volá váš národ: „Pojďte ke mně a přijměte ode Mne požehnání.“ A vaše srdce se změní, jako se změnilo srdce pastýřů! Všichni pastýři Mu zůstali věrní. Apoštolové selhali, nechápali, nevěřili. Ale všichni pastýři, kteří přijali požehnání od malého Ježíše, zůstali věrní a až do své smrti žili okamžikem svého poklonění se Králi. Všechny těžkosti, utrpení, ponížení, pronásledování nemohly otřást jejich vírou a umocňovaly zdraví jejich duše. Klanějte se malému Ježíši, klanějte se Mu za celý národ - jménem vašeho národa, jménem všech - i těch, kteří jsou v absolutní opozici proti Mně i Mému Synu. Klanějte se. Vyzvěte celý národ k modlitbám klanění! Rok modliteb, ve kterých bude středem malý Ježíš, vynahradí celá staletí, kdy nebylo konáno usmiřování za hříchy Čechů a Moravanů. Svěřuji vám svého Syna, abyste nyní pod Jeho žehnáním bojovali boj s velikou nadějí, s velikou láskou a s velikou něžností.

19. 8. 2009
Já, Bůh, který velmi miluji váš národ a toužím po každém srdci, po každém českém srdci, uzavírám novou smlouvu mezi českým národem a Mnou:
Pro úctu k Mému Synu, malému Ježíši, se rozlije nad vaší zemí milostivé léto.
Já Bůh budu žehnat a odhánět od vás všechna trápení. Můj Syn, malý Ježíš, přišel do vašeho národa a zaslouží si vaši největší úctu! Klanějte se Mu, přijímejte Ho do svých příbytků a sklánějte se před Jeho bezmocností a malostí. Přijměte Ho s láskou a láska se povalí vaším národem jako lavina.

13. 9. 2010
Pokoj vám děti Moje!
Tak dlouho jsem čekala, než vám vaše srdce, ponořená do světa, dovolí vyjít z něho a obrátí se k nebi. Stojím zde mezi vámi jako Matka Lásky, Matka odpuštění a Matka pokoje, který vychází z odpuštění. Konali jste tuto pouť za váš národ. Pokud chcete pomoci vašemu národu, začněte u sebe!!!
Poníženost, služba v pokoře a láska!
Nikdy! - nikdy nebude váš národ znovu navrácen k Bohu, pokud ti, kteří o to prosí a toto si přejí, nebudou sami vlastnictvím Boha. To, že to vyznáváte ústy – nestačí! Tento postoj: „být služebníkem Boha“ musí přejít do vašeho srdce. Nedívejte se zle a nekritizujte druhé, ale chtějte vždy vidět nejprve trám ve svém oku! Nemůžete pomáhat druhým, pokud to činíte ze ziskuchtivosti, vypočítavosti a touhy po vlastním vyvýšení. Láska znamená: „ Nevidět sebe na prvním místě, ale vidět druhé!“ Děti Moje, milujte! Láska nebolí! Sobectví bolí! Pokoj vám i vašemu národu!
Žehnám vám spolu se svým Synem - malinkým chlapečkem Ježíškem, kterého zde držím ve svém náručí. Milujte Mé Dítě a potom budete milovat všechny!

26. 9. 2011
Slovo skrze Písmo Svaté: 2 Korintským 8, 3–10
Mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano i nad možnost; s velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli účastnit této pomoci pro bratry v Judsku. Překonali všechno naše očekávání: dali sami sebe předně Pánu a z vůle Boží také nám. A tak jsme vybídli Tita, který započal toto dílo lásky, aby je mezi vámi také dokončil. Jako jste ve všem bohatí, ve víře, v slovu, v poznání, v horlivosti i v lásce, kterou máte k nám, buďte bohatí i v tomto díle milosti.
Neříkám to jako rozkaz, zmiňuji se však o horlivosti jiných, abych vyzkoušel opravdovost vaší lásky. Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista; byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Řeknu vám, co si myslím: sluší se, abyste nyní dokončili dílo, které jste už loni nejen začali, nýbrž také k němu dali podnět.
Toto Boží poselství nás ZAVAZUJE K MODLITBÁM, OBĚTEM A DOSVĚDČOVÁNÍ.
Tak, jak k tomu stále vybízí i Panna Maria. Kéž tedy neztrácíme ani odvahu, ani touhu. Pamatujme však, že toto může být jen dílem Ducha Svatého v nás, ne nás samotných. Kéž nám v tom Maminka i Syn Boží stále žehnají."

26. 9. 2011
v brzkých ranních hodinách po výstupu na Križevac a po modlitbě křížové cesty za obrácení českého národa:
(ten den se celé společenství postilo o chlebě a vodě)
Láska Boží sestupuje na vaši zem! Maria ji obmývá svými slzami! Váš půst je jako mohutná petice, která křičí do Božích oken. „Bože, Bože, prosíme - otevři své okenice a rozdávej své milosti, rozsypávej!“ Bůh Otec vám dal Ducha oběti, Ducha Lásky i vzájemného souznění. Tak rád doprovází vaše kroky ke svým svatým místům!
Nyní slyšte slovo od svého Boha Otce:
„Já, Bůh Stvořitel, se dívám na své dílo - na planetu, na které je malá země a v ní chlév a kolébka. Do této kolébky jsem položil Syna - Slovo, které mocně zaznělo celým stvořením: „Člověče, Moje Láska k tobě nezná hranic! Dávám ti to nejdražší - svého Syna, abys pochopil, jak veliká je Láska, která vás stvořila.“
Místo vděčnosti přišla lhostejnost, přehlížení, odmítnutí a smrt! Děti Moje zde shromážděné, tahle slova jsou především pro vás, ale šiřte je vaším národem, aby všichni pochopili, že kdybych nezatřásl některými z vás a nevyzval vás do boje, váš národ by čekalo to, co čekalo na této zemi Mého Syna: „ SMRT!“ Úplný propad pod moc zla!
Ale Žena - Matka, které jsem vložil do lůna svého Syna, prosila: „Otče, počkej se svým trestem, tento národ se vzpamatuje, oni Mne přijmou, budou milovat Tvého Syna, zamilují si ho!“
Tolik prosila …! Jen pro Její slzy, pro Její Lásku, pro Její touhu - jsem zadržel svou mocnou ruku! Nyní zde před vámi Matka klečí a prosí: „Pomozte Mi zachránit vaši zem!“ Co mám říci Matce, která pláče, že Její děti umírají? Nezůstaňte lhostejní, nepřeneste se přes tuto chvíli zase do všedních dní, ale přijměte pečeť těch, kteří ponesou poselství naděje. Buďte apoštoly i přes všechny těžkosti a trápení, které vám to bude přinášet. Vy všichni jste nyní spoluzodpovědní! Podpírejte se navzájem, spojujte se ve svém boji, ať se ta lavina, která vám byla před nedávným časem na tomto místě slíbena, může opravdu vaším národem začít valit. Veliké milostivé léto je stále připraveno.
Záleží na vás, český národe, záleží na vás, jestli zvolíte smrt, nebo milost! Můj Syn - maličký, bezbranný, tolik toužící po lásce - je mezi vámi.
Přijměte Ho do svých srdcí, do svých rodin, do svých farností, do celé vaší země a s velikou úctou se Mu klanějte. Plody vaší úcty a lásky na sebe nenechají dlouho čekat. Pro Lásku Matky miluji váš národ víc, než si můžete představit. Ale Matka se spoléhá na vás. Odpovězte Jí velkodušně, tak jak to umí jen opravdové děti Matky Boha.
Já – Váš Bůh, Otec - jsem v tomto boji na vaší straně.

Obraz skrze dar vize:
Od Vysokých Tater letěla Bílá Holubice přes moravskoslezské hory, pak dále nad naší vlastí až nad Prahu, kterou oblétla a letěla dál až nad celým Krušnohořím. Bylo to asi v takovou tu dobu, jako když naše společenství vycházelo na Križevac, v časných ranních hodinách (pozn. po 5. hodině ranní), v takovém tom přítmí. A přitom hořely krásně, tak zlatě a s takovou svatozáří všechny naše národní mariánské svatyně. Hořely i na Slovensku, asi to byl Šaštín, pak Sv. Hostýn, Velehrad, Příbram, Svatá Hora atd. Bylo to ještě jakoby před probuzením, bylo z toho patrné, že tříbení probíhá, ne drasticky, ale pokojně.
Je třeba trpělivosti, modlitby a oběti. Amen.

19. 08. 2013
- Křížová cesta za obrácení českého národa, modlitby ke sv. Václavu
Slovo na závěr z vnuknutí Ducha Svatého:
Pokoj vám Moje milované české děti!
Jsem Matka, tak jako mnozí z vás jste matkou či otcem. Vy trpíte pro své děti, ale Já trpím pro celé lidstvo. Podívejte se na Mé Srdce, které puká bolestí. V kolébce leží malý Ježíš, který sklidil jen odmítnutí: odmítnutí v Betlémě, odmítnutí v české zemi.
Kdy přijdete a potěšíte Jeho Srdce toužící po lásce? Kdy přijde český národ a pochopí velikou milost, které se mu dostalo?
Děti, Nejmenší z maličkých čeká, "aby vás učinil velikými a mocnými ve víře."
Tak jako za knížete Václava byla země česká mocná, tak pod vládou Mého Syna, malinkého Ježíše, budete mocní proti zlu, proti světu, proti ďáblu. Dostaly jste již dříve velikou milost, ale vy ji udržujete jen malým plamínkem, místo abyste ji nechaly rozhořet mohutným plamenem.
Znovu vás, Já Matka, volám a vyzývám od kolébky: „Využijte tuto milost, protože další už nemusí přijít!“
Spojte se se všemi těmi, kteří jsou maličcí, a vytvořte napříč vaší zemí jedno veliké společenství oslavující Božství Malého Dítěte. Postupně toto společenství rozšiřujte o další a další duše dosud veliké a pomozte jim, aby se stali maličkými k oslavě Mého Syna.
Toto je cesta jistá a rychlá!!! Proto konejte, nemáte mnoho času!
Tak jako Herodes strojil úklady, tak konají i ti, kteří se rozhodli zničit vaši zemi. Děti, nebudete-li konat v Srdci Mém a v Srdci Ježíšově – ZAHYNETE!!! Miluji vás, miluji celý váš národ. Proto jsem si jej vybrala. Proto jsem přemístila Milostnou sošku Jezulátka k vám do české země, abych vám ukázala, jak velmi stojím o to, abyste se všichni posadili vedle Mne v Betlémě a vzdávali chválu Mému Synu. Amen.

Slovo z Písma:
Žalm 65/ od 10 verše.
Navštěvuješ zemi, hojností ji zahrnuješ, velmi bohatou ji činíš. Boží potok je naplněn vodou, pečuješ jim o obilí, ano, máš o zemi péči: zavlažuješ brázdy, kypříš hroudy, vydatnými prškami ji činíš vláčnou, žehnáš tomu, co z ní raší. Ty svou dobrotou celý rok korunuješ, ve tvých stopách kane tučnost, kane na pastviny v stepi, a pahorky jásotem se opásaly. Louky se oděly stády, doliny se halí obilím, zvučí hlaholem a zpěvem.