Zaslíbení prvních sobot

Ježíšova zaslíbení pro ty, kteří vykonají novénu smíru za urážky proti Neposkvrněnému Srdci Pany Marie - novénu devíti po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci

  • HISTORIE, PODMÍNKY, ZASLÍBENÍ
(z přílohy k oběžníku pražského arcibiskupství ACE XI/ 2689 z r.1986)

První soboty v měsíci jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Už sv.Pius X. poskytl 3.6.1912 za obvyklých podmínek plnomocné odpustky věřícím, kteří na první sobotu v měsíci vykonají smírnou pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

  • TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE

13. července 1917 se ve Fatimě třem pasáčkům Lucii, Františkovi a Hyacintě Panna Maria zjevila potřetí a ukázala jim peklo. V tomto zjevení řekla pasáčkům, že si přeje, aby se ve světě ustanovila úcta jejího Neposkvrněného Srdce a také hovořila o smírném svatém přijímání v první soboty v měsíci.

„Viděli jste peklo, kam se dostávají duše ubohých hříšníků. Aby je zachránil, chce Bůh ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají, co vám řeknu, mnoho duší se zachrání a bude mír… přijdu požádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci… Nakonec zvítězí mé Neposkvrněné Srdce. Svatý otec mi zasvětí Rusko, to se obrátí a světu bude dopřán na nějakou dobu mír.“
(Sestra Lucie hovoří o Fatimě)

  • VELKÝ PŘÍSLIB

O osm let později, 10. prosince 1925 se Panna Maria zjevila (s dítětem Ježíšem) Lucii v konventu sester dorotejek v Pontevedra. Nejsvětější Panna jí položila ruku na rameno a ukázala srdce ovinuté trny, které měla v druhé ruce. Dítě Ježíš řeklo:
„Měj soucit se srdcem Nejsvětější Matky, se srdcem ovinutým trny, kterými je nevděční lidé neustále probodávají a nikdo nekoná smírné skutky, aby je odstranil.“

Panna Maria poté řekla:
„Dcero, pohleď na mé srdce, ovinuté trny, kterými je nevděční lidé probodávají rouháním a nevděkem. Snaž se alespoň ty mě potěšit a řekni, že slibuji všem, kdo se po dobu pěti měsíců v první sobotu vyzpovídají, přijmou svaté přijímání, pomodlí se růženec a stráví 15 minut při rozjímání 15 tajemství růžence, že jim budu blízko v hodině smrti se všemi milostmi, které potřebují ke spáse."

15. února 1926 se Lucii znovu zjevil Ježíš jako dítě v Pontevedra v zahradě konventu. Řekl jí:
„Je pravda, moje dcero, že mnoho duší již slaví 1. soboty, ale jen několik jich dokončí a ti, kteří je splní, konají tak v úmyslu dosáhnout milosti, které jsou slibovány. Těšilo by mě víc, kdyby konaly pět sobot s horlivostí a s úmyslem zadostiučinění Srdci Nebeské Matky, než kdyby jich dělaly patnáct s vlažností a různými úmysly…“

  • DŮLEŽITOST TÉTO ÚCTY

Tato úcta znamená vnitřní jednotu Mariina Neposkvrněného Srdce s Nejsvětějším Srdcem Jejího Syna. I proto se památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie od roku 1969 slaví v sobotu po páteční slavnosti Božského Srdce.

Svatý papež Jan Pavel II. ve své homílii ve Fatimě 13. 5. 1982 řekl:
„Mariino srdce otevřené slovy, „Ženo, hle tvůj Syn“ (J 19, 26) je duchovně sjednoceno se srdcem jejího Syna, otevřeného kopím vojáka“. A právě v této úctě Ježíš touží sám po odčinění za hříchy, které probodávají bolestné srdce Jeho Matky, mateřský symbol její milosrdné lásky a touhy po spáse celého lidstva.

  • PROČ PRÁVĚ 5 PRVNÍCH SOBOT

Známá je také pobožnost devíti prvních sobot, ale Panna Maria ve Fatimě vybízí k 5 prvním sobotám, protože existuje 5 urážek a rouhání proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie:
    1. Rouhání proti Neposkvrněnému Početí Panny Marie.
    2. Rouhání proti Jejímu Panenství.
    3. Rouhání proti Jejímu Božskému Mateřství.
    4. Rouhání těch, kteří otevřeně zasévají do srdcí dětí lhostejnost a dokonce i nenávist vůči Matce Boží.
    5. Urážky těch, kteří ji hanobí v jejich obrazech a sochách.

  • VELKÁ PŘISLÍBENÍ K POBOŽNOSTI PRVNÍCH 5 SOBOT

K pobožnosti pěti prvních sobot byla dána velká přislíbení.

„Všem, kdo po pět po sobě následujících prvních sobot v měsíci splní požadované podmínky, slibuji, že při nich budu v hodině smrti se všemi milostmi potřebnými ke spáse jejich duše“.

S nezměrnou velkorysostí slíbila Nejsvětější Panna tu nejúžasnější milost, milost všech milostí, milost vytrvání až do konce. A tento příslib platí pro všechny bez výjimky a bez jakýchkoli omezení.
Sestra Lucie také řekla:
„Nikdy jsem nebyla tak šťastná, jako když přišly první soboty. Když jsem se to dozvěděla, hned jsem s pobožností začala a toužila jsem udělat všechno pro to, aby se do ní zapojili i ostatní.“

  • PODMÍNKY SMÍRNÝCH POBOŽNOSTÍ PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI

Svatá zpověď - je možné vykonat před nebo po 1. sobotě s úmyslem smíru za urážky Neposkvrněného srdce Panny Marie.
Další 3 podmínky však musí být splněny v den 1. soboty:
- Svaté přijímání na smír
- 5 desátků svatého růžence
- Rozjímání o tajemství sv. růžence o jednom nebo více tajemstvích (15 minut)

Toto vše konat s úmyslem na smír Neposkvrněného Srdce Pany Marie pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci. (tj. nemusí se jednat o soboty po 1. pátku)

Benedikt XV. dne 9.11.1920 potvrdil smírnou sobotu. Je to splnění jednoho přání P.Marie ve fatimských zjeveních.

Dne 10.12.1925 se zjevila Panna Maria Lucii z Fatimy (v klášteře v Pontevedro) a řekla jí:
"Hleď, milá dcero, jak je mé Srdce obklíčeno trním; nevděční lidé je ustavičně probodávají rouháním a chladností. Aspoň ty se přičiň, abys mě potěšila, a oznam všem lidem, že při smrti budu nablízku se všemi milostmi, které potřebují ke spáse těm, kdo po pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci vykonají sv. zpověď, sv. přijímání, pomodlí se růženec a věnují mi čtvrthodinku na smír a při tom budou rozjímat o tajemstvích sv. růžence." (K tomu je třeba podotknout, že sv. zpověď vykonaná během týdne se smírným úmyslem stačí, že požadavku čtvrthodinového rozjímání se vyhoví, když uvažujeme o jednom nebo o více tajemstvích sv. růžence nebo se pomodlíme druhý růženec. Také stačí čtvrthodinka duchovní četby o jednom nebo o více tajemstvích. Jde o první soboty v měsíci a ne vždy o první soboty po prvním pátku.)

Dne 15.srpna 1942 ukázal Spasitel Neposkvrněné Srdce své Matky ctihodné služebnici Boží Konsolátě Betrone se slovy:
"Tak jako jsem já skrze Neposkvrněné Srdce mé Matky přišel na svět, tak přijdou duše skrze toto Srdce k mému Srdci ... Toto Srdce je pramen mých milostí, ze kterých prýští život a posvěcení světa.
Jako mně dal Otec všechnu moc na nebi i na zemi, tak skládám vítěznou moc nad hříchem a světem do Srdce mé neposkvrněné Matky. Má dcero, skrze Markétu (Marii Alacoque) jsem dal světu velká zaslíbení. Protože jsem však ve své dobrotě nekonečný a mé milosti jsou nevyčerpatelné, slibuji nyní ještě více.
Jestliže duše chtějí, aby se má zaslíbení naplnila, ať milují a uctívají Neposkvrněné Srdce mé Matky. To budou dokazovat tím, že budou po devět po sobě jdoucích prvních sobot měsíce (stejně jako po devět prvních pátků) po kající přípravě přijímat mé Tělo s úmyslem, aby usmiřovali mé Božské Srdce spojené s Neposkvrněným Srdcem mé Matky. Panna Maria žádala prostřednictvím fatimské Lucie pět sobot, Spasitel však mluvil o devíti. Sestře Konsolátě to zdůvodnil takto: "Prosba mé Matky o prvních pět sobot je projev její pokory, kterou má i v nebi, protože se necítí hodna stejné úcty. Moje prosba je však projevem mé lásky, která nemůže snést, abych dostal více než ta, se kterou jsme v lásce spojeni."

Ježíšova zaslíbení pro novénu prvních sobot devíti po sobě jdoucích měsíců ke cti Neposkvrněného Srdce Mariina

    1)   Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě během novény, když o to prosí s důvěrou.
    2)   Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky.
    3)   Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.
    4)   V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.
    5)   Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě.
    6)   Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.
    7)   Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.
    8)   Chudým se dostane příbytku a chleba.
    9)   Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovaťBoha, bližního i nepřítele.
    10)   Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně novéna konána jinou osobou.
    11)   Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní nevinnost.
    12)   Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti. (Platí zvláště pro děti.)
    13)   Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné záhubě, ale i očistci.
    14)   Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v krátké době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti.
    15)   Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.
    16)   Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
    17)   Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi.
    18)   Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu.
    19)   Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i v hmotných starostech.
    20)   Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla. .
    21)   Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou.
    22)   Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach nebo zoufalství je nebude trápit.
    23)   Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí.
    24)   Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky.
    25)   Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.
    26)   Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit a lásku.
    27)   Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku.
    28)   Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví a v nemoci.
    29)   Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost mé Matky jakož i moc i přítomnost bez zvláštních obtíží.
    30)   Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost, že pocítí, že nežijí ony, ale já v nich - to znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím celou jejich bytostí. Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné, mírné, poslušné, štěstí a divotvornost v jejich nitru jsem já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, Samovládce, jediný Bůh, jediná Láska.
    31)   Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.
    32)   Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem svatým se budu věčně radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy.
    33)   Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě snadno postupovat.

K těmto zaslíbením Spasitelovým se připojuje ještě zaslíbení Nejblahoslavenější Panny, a to její "velké zaslíbení":
"Každou první sobotu se uzavírají brány pekla: nikdo nebude zavržen. Brány očistce se otevírají. Mnoho duší přijde do nebe.
To je dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou odměňuje ty duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!"

Převzato z /www.abcsvatych.com